ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
สภาพเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
 
  การดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จาก การปฏิบัติหน้าที
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 

no gift policy

 
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ระบบเศรษฐกิจ

          1. การเกษตร

          ประชากรในเขตพื้นที่ อาชีพหลักทำนา และมีอาชีพเสริม ปลูกพืชไร่หลังฤดูทำนา  เช่น อ้อย     มันสำปะหลัง เป็นต้น

          2. การปศุสัตว์

          มีการเลี้ยงโค  กระบือ  สุกร  เป็ดไก่

          3. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

          ในเขตพื้นที่ตำบลหนองใหญ่  มีกลุ่มสินค้าโอท็อป  เช่น กลุ่มทอผ้าห่ม  กลุ่มทำกบยัดไส้ เป็นต้น

         เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

          1. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านก็วล         หมู่ที่ 1

179

168

347

บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2

355

355

710

บ้านเสกกอง    หมู่ที่ 3

490

496

986

บ้านปลัด       หมู่ที่ 4

519

511

1,030

บ้านสำโรง     หมู่ที่ 5

204

201

405

บ้านลังโกม    หมู่ที่ 6

427

440

867

บ้านกระวัน   หมู่ที่ 7

325

336

661

บ้านระหาร   หมู่ที่ 8

508

525

1,033

บ้านโคกลาว  หมู่ที่ 9

521

543

1,064

บ้านโอรุณ    หมู่ที่ 10  

195

195

390

บ้านแสนสุข  หมู่ที่ 11

368

335

703

บ้านหนองสนาง  หมู่ที่ 12

475

461

936

บ้านโคกตะแบง  หมู่ที่ 13

442

429

871

บ้านห้วยเสนง   หมู่ที่  14

270

258

528

บ้านสวายตาพึง  หมู่ที่ 15

158

162

320

บ้านหนองตายึง หมู่ที่ 16

266

250

516

บ้านเจริญสุข   หมู่ที่ 17

333

295

628

รวมทั้งสิ้น

6,035

5,960

11,995

      2. ข้อมูลด้านการเกษตร

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่มีทั้งหมด 40,625 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร

ตารางแสดง จำแนกพืชที่ปลูกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ข้าวนาปี

การทำสวน

 

 

การทำไร่

ในเขต ชป. (ไร่)

นอกเขต ชป.(ไร่)

ยางพารา

(ไร่)

มะนาว

(ไร่)

ยูคา

(ไร่)

ไร่อ้อย

ไร่มันสำปะหลัง

1

ก็วล

-

1,399

-

1

 

38

15

2

หนองใหญ่

-

2,651

-

 

 

104

-

3

เสกกอง

-

2,678

-

 

 

29

23

4

ปลัด

-

2,111

-

 

 

91

23

5

สำโรง

-

962

-

 

 

192

-

6

ลังโกม

-

2,271

-

 

 

526

23

7

กระวัน

-

1,870

-

 

 

88

107

8

ระหาร

-

1,848

-

 

 

330

12

9

โคกลาว

-

1,890

-

 

 

80

60

10

โอรุณ

-

2,114

-

 

 

38

-

11

แสนสุข

-

2,436

-

 

 

15

-

12

หนองสนาง

-

2,177

-

 

 

54

-

13

โคกตะแบง

-

2,130

-

 

 

159

11

14

ห้วยเสนง

-

642

-

-

-

17

8

15

สวายตาพึง

-

943

-

-

-

25

16

16

หนองตายึง

-

1,158

-

-

-

25

16

17

เจริญสุข

-

1,238

-

-

-

-

-

รวม

133

28,179

-

1

-

1,811

314

 
 
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4455-8986
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.