ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วนผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
 
  การดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 

 
 
สมาชิกสภา
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายชัยศรี สัชชานนท์
นายชัยศรี สัชชานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมพงษ์ วิเศษวงษา
นายสมพงษ์ วิเศษวงษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสุนทรี ทรงศรีม่วง
นางสาวสุนทรี ทรงศรีม่วง
เลขานุการสภา
นางนิรมล ได้ไซร้
นางนิรมล ได้ไซร้
สมาชิกสภา ม.1
นางสาวสุราญ สัชชานนท์
นางสาวสุราญ สัชชานนท์
สมาชิกสภาอบต. ม.2
นายชวิศ จันทร์เด่น
นายชวิศ จันทร์เด่น
สมาชิกสภา ม.3
นายสมชาย ชาติสม
นายสมชาย ชาติสม
สมาชิกสภา ม.4
นายชัยศรี สัชชานนท์
นายชัยศรี สัชชานนท์
สมาชิกสภา ม.5
นายวุฒิชัย นิสัยกล้า
นายวุฒิชัย นิสัยกล้า
สมาชิกสภา ม.6
นายอุทัย โด่งดี
นายอุทัย โด่งดี
สมาชิกสภา อบต. ม.7
นายเสรี กระแสโสม
นายเสรี กระแสโสม
สมาชิกสภา อบต. ม.8
นายสมพงษ์ วิเศษวงษา
นายสมพงษ์ วิเศษวงษา
สมาชิกสภา อบต. ม.9
นายสุนทร ศรีจันทร์
นายสุนทร ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.10
นายสุบิน  เสริมแสง
นายสุบิน เสริมแสง
สมาชิกสภา อบต. ม.11
นางนงลักษณ์ ทองงาม
นางนงลักษณ์ ทองงาม
สมาชิกสภา อบต. ม.12
นางกาญจนี ปิยะไพร
นางกาญจนี ปิยะไพร
สมาชิกสภา อบต. ม.13
นายวีรชัย พิมพ์เงิน
นายวีรชัย พิมพ์เงิน
สมาชิกสภา อบต. ม.14
นายรุ่งโรจน์ ใจกล้า
นายรุ่งโรจน์ ใจกล้า
สมาชิกสภา อบต. ม.15
นางนฤมล ทองคำ
นางนฤมล ทองคำ
สมาชิกสภา อบต. ม.16
นางสุนทรี ประภาหาญ
นางสุนทรี ประภาหาญ
สมาชิกสภา อบต. ม.17
 
 
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4455-8986
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.